Back
Products
Back

About

Back

Explore

תנאי שימוש באתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Puresnfarms.co.il המנוהל ומופעל על ידי ד"ר סמואלוב- יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ. 512260944 (להלן: "החברה").

 1. מבוא
  1.1. "האתר" – לעניין תנאי שימוש אלו, הינו אתר האינטרנט של החברה שכתובתו Puresnfarms.co.il ובו, בין היתר, מציגה החברה, מידע אודות מוצרים אותם החברה מייבאת ומשווקת בארץ ובמסגרת זאת, כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים, פלטפורמות ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר הנ"ל ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, מסמך, נוהל, מדריך, הסכם, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר הנ"ל (לעיל ולהלן: "האתר").
  1.2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר, שניתן לעיין בה בכתובת: https://puresunfarms.co.il/terms-and-conditions/privacy-policy/ (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") לבין החברה, ואלה חלים על כל משתמש באתר.
  1.3. השימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות וכן, כי המשתמש קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.
  1.4. תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  1.5. בביצוע השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות וכן, כי הינו רופא או רוקח בעל רישיון כדין או מטופל בעל רישיון לשימוש בקנאביס רפואי. כמו כן, ככל שהמשתמש מבצע פעולות באתר מטעם ו/או עבור גורם שלישי כלשהו (לרבות לקוחות ו/או ספקים ו/או נותני שירותים של החברה), המשתמש מצהיר כי הינו מורשה כדין מטעם אותו גורם ורשאי לחייב את הגורם כאמור בפעולותיו באתר ו/או רשאי לפעול בשמו באתר. ככל שהמשתמש פועל באתר מטעם גורם שלישי כלשהו בהתאם לאמור לעיל, הוראות תנאים כלליים אלו, לרבות כל התחייבויות המשתמש בהתאם להם, יחולו על אותו גורם שלישי, והסכמת המשתמש לתנאים כלליים אלו תהווה הסכמת אותו גורם שלישי. החברה לא תהא אחראית עבור כל פעולה שנעשתה באתר ללא הרשאה כאמור בסעיף זה.
  1.6. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי תנאים כלליים אלו אינם גורעים מכל הסכם החל בין החברה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או שולחו, אלא כי תנאים כלליים אלו באים להוסיף על כל הסכם כאמור.
  1.7. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.
  1.8. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.
 2. התכנים והמידע המוצגים באתר
  2.1. התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד בסעיף 2 זה: "המידע") הינם מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד המוצג "AS-IS" ואינם מהווים המלצה, חוות דעת ו/או יעוץ מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, ביחס לתחום הרפואי וכן, ביחס לשימוש במוצרים ו/או שירותים הנמכרים על ידי החברה. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
  2.2. החברה עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, מדויק שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות, אך לא רק, טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב. יובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו, ובכפוף לדין.
  2.3. ידוע למשתמש כי התמונות המוצגות באתר מוצגות לצרכי המחשה והדגמה בלבד, ועשויות לכלול תמונות של מוצרים שאינם מוצעים למכירה באתר.
 3. השימוש באתר
  3.1. המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין, הוראות תנאי השימוש והוראות כל הסכם החל בינם ו/או מי מטעמם לבין החברה, ככל שחל.
  3.2. המשתמשים מתחייבים כי לא יגרמו לכל נזק לחברה ולאתר ובין היתר, לא יבצעו ולא יסייעו לביצוע פעולות אשר עלולות לגרום לנזקים לחברה לרבות, אך לא רק, מתחייבים המשתמשים כי לא יבצעו את הפעולות הבאות:
  3.2.1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
  3.2.2. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בשיטה או תהליך ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;
  3.2.3. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;
  3.2.4. להפר הוראות כל דין ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל הסכם בינם ו/או מי מטעמם לבין החברה בקשר עם השימוש באתר;
  3.2.5. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
  3.2.6. להזין שם משתמש ו/או סיסמה, ככל שיידרשו לכך באתר, שאינם מזוהים עמם;
  3.2.7. לבצע פעולות באתר מטעם גורם שלישי ללא הרשאה מאותו הגורם;
  3.2.8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה ו/או מי מטעמה לרבות, קניין רוחני של החברה ו/או מי מטעמה.
  3.3. המשתמשים באתר יוכלו לבצע פניות מקוונות לחברה באמצעות האתר, לרבות, לצרכי בירור אודות מוצרי החברה וכן, לצורך דיווח ביחס לאיכות המוצרים. השימוש ואיסוף המידע כאמור, יעשה בכפוף למדיניות הפרטיות כמתואר בסעיף 1.2 לעיל.

3.4. החברה רשאית, בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש, על ידי עדכון מסמך זה ושינוי זה, יחייב כל משתמש לכל דבר ועניין. לפיכך, לפני כל שימוש באתר, המשתמש מתחייב לעיין בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.
3.5. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או תוכן האתר והוראות תנאי שימוש אלו, הוראות תנאי שימוש אלו תגברנה.
3.6. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במסמכים רשמיים של החברה המצויים במשרדי החברה, יגבר המידע הרשמי של החברה.
3.7. המשתמש מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה שנמסרו לו ו/או שנבחרו על ידו, לצורך השימוש באתר, ככל שנמסרו ו/או נבחרו כאמור, ולא למסור אותם לגורם אחר כלשהו ו/או למי שאינו מורשה להשתמש באתר מטעמו. החברה אינה מתחייבת לאפשר שימוש ו/או גישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו לכל אחד מהמשתמשים והיא רשאית, להגביל את השימוש ו/או הגישה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין. למען הסר ספק, יובהר, כי החברה לא תהא אחראית כלפי משתמש בקשר עם אובדן שם המשתמש והסיסמה לצורך כניסה מזוהה באתר וכן, לא תחוב בכל נזק מכל סוג שהוא כלפי המשתמש ביחס לשימוש לא מורשה באתר תוך שימוש בפרטיו שאירע כפועל יוצא ממעשיו או מחדליו של המשתמש.

 1. קניין רוחני
  4.1. האתר, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר באתר (להלן: "הקניין הרוחני"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם , והם עשויים להיות מוגנים על פי דין.
  4.2. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, מתן רישיון או זכות להשתמש (ובכלל זה: העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא) בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מהחברה מראש ובכתב.
  4.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות, קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותה והסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  4.4. שמה של החברה וסימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה הבלעדי של החברה או שניתנה הרשאה לחברה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  4.5. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי שימוש אלה בלבד.
  4.6. אין לעשות שימוש באף סימן מסחרי או עיצוב המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן. אין להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
 2. קישורים לאתרי צד ג'
  5.1. המשתמש עשוי למצוא באתר קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים"). מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, קישורים אלה, הם לנוחות המשתמש בלבד ו/או לקבלת מידע על ידו. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים (לרבות, במקרה בו המשתמש ימצא אותם בלתי הולמים את צרכיו, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם וכן, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לכל משתמש לעיין בהם ככל שיבחר לבקר בקישורים כאמור.
  5.2. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
  5.3. כל התקשרות שהמשתמש יעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר- החברה אינה מהווה צד לה ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר, אלא אם, הודיעה החברה אחרת במפורש. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים של צדדים שלישיים כאמור ו/או במסגרת אירועים אליהם המשתמש יגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר וכן, לא אחראית לרכישות אשר יתבצעו בהם ולא תיקח חלק במחלוקות, אם וכאשר יתעוררו, בין הצדדים השונים להתקשרות כאמור.
 3. היעדר אחריות
  6.1. החברה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר.
  6.2. השימוש באתר הוא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האתר.
  6.3. ככל ומצא משתמש אי דיוק בתוכן כלשהו באתר, הינו מוזמן לפנות אל החברה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה, לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתה בכפוף להוראות כל דין.
  6.4. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, החברה רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקת האתר, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
  6.5. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך. כמו כן, החברה תהא רשאית לסגור ו/או להפסיק את פעילותו של האתר, לצמיתות או באופן זמני, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
  6.6. השימוש באתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") מבלי שהחברה ו/או מי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האתר והמידע, לרבות, בדבר התאמתם לצורכי המשתמש, נכונותם, שלמותם וכל מצג נוסף אחר.
  6.7. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר, לרבות כל סיכון, נזק והוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו, גם ככל שיכלה החברה לצפות אותם מראש, בקשר עם השימוש באתר, כולם או חלקם, מוטלת על המשתמש בלבד.
  6.8. המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ואת כל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה, על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או הפרת הסכם החל בין החברה למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או שימוש באתר בשם צד שלישי ללא הרשאה.
 4. הפרת תנאי שימוש
  7.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים כלליים אלו, הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש ו/או הוראות הדין ו/או הסכם החל בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן וזאת, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:
  7.1.1. לחסום את גישת המשתמש ו/או מי מטעמו לאתר;
  7.1.2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש ו/או מי מטעמו כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.
 5. הדין החל וסמכות השיפוט
  התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת, דרישה ותביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
 6. שונות
  9.1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקיה האחרים של הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור, שלא בוטלו או צומצמו.
  9.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין ו/או הסכם.
  9.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר ולהוסיף לו או להסיר ממנו תכנים, ללא הודעה מוקדמת.
  9.4. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.
 7. צור קשר
  באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר באחד מהאמצעים ליצירת קשר כמפורט להלן:
  בדוא"ל: info@drsamuelov.co.il
  בטלפון: 09-7383769

עודכן לאחרונה ביום: 23 חודש מרץ 2023
נקודות רכישה
היכן ניתן לרכוש?

בעלי רישיון לקנאביס רפואי יוכלו לרכוש את זני המותג בבתי המרקחת בפריסה ארצית.

בודק...